Статья «В ДИЗАЙНЕ СОВРЕМЕННОГО ЖЕНСКОГО ПЛАТЬЯ <br /> МАСКИРОВКА ДЕФЕКТОВ НА НОГАХ<br /> РЕКОМЕНДАЦИИ ПО» в научном журнале
«Образование и наука в России и за рубежом»
научно-образовательное издание для преподавателей и аспирантов, реклама в соответствии с законодательством Российской Федерации о рекламе

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Московский Двор»
ПИ №ФС77-54347
ISSN 2221-4607
Выпускается ежемесячно.
Издается с 2010 года.
Тираж 1000 экз.
+7(910)445-77-88
gyrnal@bk.ru
Адрес редакции: 129366, г. Москва, ул. Ярославская, д.10, корп.2
Включение в eLibrary.ru: Лицензионный договор №114-03/2014
Отправить статью
Следующий выпуск
25 марта
Рассчитать стоимость
публикации статьи
График выпуска журнала
Поданные статьи авторов
Автор:
Умида Тухтабоева
Должность:
магистрант,
Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности
г. Ташкент
 
Получено:
18.02.2021
Статус:
принята к печати
Выход в печать:
Журнал №2 (Vol. 78), 2021,25.02.21

ZAMONAVIY AYOLLAR LIBOSINI LOYIHALASHDA

ULARNING OYOQLARIDAGI NUQSONLARNI BERKITISH

BO’YICHA TAVSIYALAR

 

Umida Tukhtaboeva

Умида Тухтабоева - магистрант,

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

г. Ташкент

Master's student,

Tashkent Institute of Textile and Light Industry

, Tashkent.

 

Annotatsiya:

Ushbumaqolazamonaviyayollarlibosiniloyihalashdaularningoyoqlaridaginuqsonlarniberkitishtog’risidabo’lib, undaayollarningoyoqlaridaginuqsonturlarivaularniyashirishbo’yichatavsiyalarberilgan.

Bundantashqariko’zningaldanishi (illyuziya) nioyoqnuqsolariniberkitishgaqaratilganliboslarloyihalashdaqo’llanishihaqidama’lumotgaegabo’lishmumkin.

                                                             Аннотация:
Эта статья о том, как скрыть недостатки в ногах в дизайне современной женской одежды, в которой приводятся типы дефектов ногах и рекомендации, как их скрыть.

Вы также можете узнать об использовании иллюзий в дизайне одежды, чтобы скрыть недостатки ногах.

 

Annotation:

This article is about how to hide leg imperfections in modern women's clothing design, which provides the types of leg imperfections and how to hide them.

You can also learn about using illusions in clothing design to hide imperfections in your legs.

 

Har qandaytarixiydavrdagikostumshakliningzaminidaodamningmuayyandarajadaplastiknafisobrazivagavdasi (qad-qomati) yotadi. Muayyanijtimoiy-iqtisodiyformatsiyatikuvchilikrassomlariningqanchalikme’yor, estetik ideal bilanyondoshganligimoddiymuhitpredmetlariuslubining, ko‘pturlilikdagibirliginingxarakterinibelgilabberadi.

Dizaynerlikmutaxassisligidakiyimmodeliniishlabchiqarishuchunodamgavdasiningtuzilishihaqidatasavvurgaegabo‘lishzarur. Insongavdasiodatda tana, bo‘yin, bosh, qo‘llarvaoyoqlarkabibo‘limlargabo‘libo‘rganiladi. Gavdatuzilishidaodamningsuyakqismlariasosiyrolo‘ynab u gavdaningtayanchibo‘libhisoblanadivaodamtanasiningshakligata’sirqiladi. Odamskeleti bosh, tana, qo‘lvaoyoqsuyakqismlaridantashkiltopgan.

Oyoqlarskeletitoskamarivaoyoqlarningerkinsuyaklaridaniborat. Oyoqlarningerkinsuyaklarijumlasigayonbosh (son)suyagikattavakichikboldirsuyaklarihamdatovonsuyaklarikiradi [2,17].

Psixologlarfikrigako’ra, 20-40 soniyaichidashakllanganinsonhaqidagibirinchitaassurot, ko'pinchakeyingibarchaaloqalargata'sirqiladi. Axborotolishuchunatigiuchtakanalmavjudvaularshundaytaqsimlanadi:

55% - og'zakibo'lmagan (tashqiko'rinish, o'zinitutish, imo-ishoralarvamimika), ya’nitashqiko’rinishigaqarab;

38% - vokal (ovozohangi, nutquslubi);

7% - og'zaki (suhbatningmazmuni) ya'ni, u nimadeydi.

Shuninguchuntashqiko'rinishinsonhaqidagiasosiyma'lumotoqiminiolibyuradi. Afsuski, insonqiyofasi har doim ham umumiyqabulqilingankanonlargamoskelavermaydi [10].

Insonqiyofasiningtashqinomukammalligiustidadizaynerlarisholibboradilar. Albattabuniamalgaoshirishjudaoddiyvahechqandayjaroxatlarsizkechadi. Dizaynerob'ektlarbilanshug'ullanadi, lekinuningmaqsadiob'ektemas, balkishaxsdir. Dizaynerningvazifasishunchakichiroyliobraznimodellashtirishemas, balkikiyimlarnikesish, qirqish, rang berishorqalibuyurtmachio’ziniqulayvag’ozal his etadiganlibosyaratishdir [7,39].

Barkamolobrazniyaratishustidaishlashdadizaynergavizualillyuziyaqonunlarinibilishvaulardankostumniloyihalashjarayonidafoydalanishqobiliyatiyordamberadi. Viziualilluziyalarodatda asl qomatniidealgayaqinlashtishmaqsadidafoydalanladi, masalan, bo’yniuzunroq, belniingichka, yelkalarni tor yokikeng, ko'kraknikichikroqyokikattaroqko'rsatishvaboshqaholatlarda.

Ko‘zningaldanishi (illyuziya) degandabuyumniko‘rishdanhosilbo‘lgantaassurottushuniladi, lekinbutaassurotbuyumningboshqasezgiorganlariorqaliidrokqilinishidanboshqachabo‘ladivamazkurbuyumto‘g‘risidagibilimimizgamoskelmaydi.

Ko‘zbilanchamalashdagi normal aldanish ham ba’zanko‘zningaldanishi deb ataladi. Biz haqiqatan ham to‘g‘richiziqo‘rnigaegrichiziqni, past bo‘yliodamo‘rniganovchaodamniko‘ramizvahokazo. Ko‘zningaldanishifizik, fiziologikvapsixologiksabablargabog‘liq.

Kiyimdaranglarni, chiziqlar,burchaklaryo‘nalishi,shakl,sath,masofa,oraliqvahokazolarniidrokqilishda ham ko‘zningaldanishxususiyatidanfoydalaniladi. Idrokqilishdagialdanishquyidagiturlargaajratiladi: shaklniikkio‘lchovdaidrokqilishdagialdanish,uchinchio‘lchovniidrokqilishdagialdanishvarangniidrokqilishdagialdanish (buholdashaklo‘zgaradi) vahokazo.

Kiyimniloyihalashdako‘zningyuqoridaaytibo‘tilganaldanishlaridanya’niillyuziyalarguruhidanturlichafoydalaniladi. Demak, odamgavdasidagiayrimnuqsonlarni: to‘lalikni, ozg‘inlikni, novchabo‘ylilikni, past bo‘yliliknivahokazolarnikiyimniko‘rishillyuziyalariorqalichalg‘itishmumkin, ya’nikiyimdagimutanosiblik, chiziqlar, gazlama, rangi, fakturasi, gullariorqaligavdako‘rinishinio‘zgartiribko‘rsatishmumkinbo’ladi.

Libosdaillyuziyayokivizualaldashuzoqvaqtdavomidaishlatilgan. Kostumtarixida biz qandayqilibjudakengyubkalaryordamidabelni "toraytirganliklari", vertikalqirqishlaryordamidabo'ylarinioshirganliklarivahokazolardanfoydalanishganiniguvohibo’lamiz.

Vizualilluziyalar - buinsonnigohigaasoslanganoptikilluziyalarhisoblanadi. Biz ko'pinchaob'ektni asl holatidaemas, balkibizgataqdimetilganversiyadako'ramiz.

Insonqomatimuamolariorasidaayniqsakengtarqalganibuoyoqnuqsonidir. Unganafaqatqiyshiqoyoqlar, balkiorttirilganvariko’z, ko’karishlar, sellyulitvahokazolarkiradi. Bundayholatdaodatdato’qranglikalgotkalar, shimlaryokiuzunyupkalaryordamidanuqsonyashiriladi.

Ammo, shundayoyoqlarborki, ulartug’mayokiyoshlikvaqtidaginojo’yaharakatlartufaylinoodatiyshakllanganbo’ladi.  Masalan, “O” shaklgaegaoyoqlar: bundaoyoqningtizzaqismiikki yon tomongakengayibketganbo’ladi. Yoki “X” shaklidagioyoqlar: bundaaksinchatizzabir-birigayopishibturadi. “П” shaklidagioyoqlar. Budayturdagioyoqlardanayniqsaozg’inayollaraziyatchekadilar. Oyoqlaringichkaligitufayliikkioyoqorasikeragidanochiqbo’ladi.

Birinchiturdagioyoqlarniyashirishuchunasosantekisto’piqqachauzunyubkatanlaganlarima’qul. Bundayyubkaatrofdagilargaoyoqlarnitekisko’rsatishbilanbirgaayollikqomatigayanadaishlovberadi. Xuddishundayuzunlikdabo’lgantrapetsiyasimonyubkalar ham bundayturdagioyoqlaruchunaynimuddaodir [10].

Ikkinchiturdagioyoqegalarigavertikalholatdagiqalinyokiingichkachiziqlarbilanbezatilganuzuntekisyubkatavsiyaetiladi,yokivertikalqilibjoylashtirilganbirorbezaktushirilganbo’lishi ham mumkin.

Uchinchiturdagioyoqlargaegaayollartrapetsiyasimonuzunyubkatanlaganlarima’qul. Bu ularnioyoqlarinito’lachako’rsatishgaimkonberadi.

Har uchalaturdagioyoqsohibalarigaasosanuzunyubkatavsiyaetiladi ammo, shim kiyishnixushko’ruvchilaryo’lyo’lchiziqlimatodantikilganklyoshshimlardanfoydalanishlarimumkin. Ammo, tor,oyoqqayopishibturgan shim yokilasinatavsiyaetilmaydi [12].

Monoxromobraz (bundalibosningbarchadetallaribirxil rang gammasibilanbog’liqbo’ladi)siluetni, shuqatordaoyoqningkamchiliklarinito’ldiradivaatrofdagilardaqad-qomatnikelishganqilibko’rinishtaassurotiniberadi. O’tayorqinrangdagi shim vayubkalarkiyishningkeragiyo’q, bundayko’zgatashlanuvchiliboslarvaoyoqkiyimfaqatginaoyoqningnuqsoniniyanadabo’rttiribko’rsatibberadi.

Baland,oyoqqa u qadaryopishibturmaydiganetiklarnuqsonlioyoqlaruchunaynimuddaodir. Bundayoyoqkiyimbilanxattokikaltayubkayokiko’ylakkiysa ham bo’ladi.

Bundantashqarito’laoyoqlar ham mavjudki, uninuqsonsifatidakiritmasakda, bundayoyoqegalarioyoqlaridagito’lalikniyashirishgaurinadilar. Ulargatizzadanpastroqyokito’piqqachabo’lganuzunlikdatekisyubkatavsiyaetiladi. Engmuhimiyubkauzunligioyoqningaynanto’lachaqismidato’xtaganbo’lishikerakemas. Shimningham tekisklassikusuldagisibundayoyoqegalariniqoniqtiradi. Xaddanortiqyopishganyokikengturdagishimlardanqochganma’qul, bundayshimlaroyoqniyanadato’lako’rinishigasababbo’ladi. Faqatqorayokiboshqato’qrangdagihechqandaynaqshvabezaklaribo’lmagankalgotkalardanfoydalanishtavsiyaetiladi. Oyoqkiyimto’qranglivaposhnasibalandbo’lganima’qul, bundayturdagioyoqkiyimlaroyoqniuzunroqko’rsatishorqalito’laliknibilintirmaydi.

Qandayqilibingichkaoyoqlarniyashirishmumkin? Kamdan-kamhollardabo’lsadao’zingichkaoyoqlariniyashirishgaurinadiganayollar ham mavjud. Tog’ritanlanganyubkavashimlarbuboradaulargako’makberadi.Shimnixuddito’laoyoqegalarikabitekisklassikoyoqqaunchayopishmaganvakengbo’lmaganturinitanlaganlarima’qul. Yubkaniqomatgamoslabtanlashlozim. Ammo, haddanortiqhajmlivakengbo’lmasligikerak, buoyoqningingichkaliginiyaqqolko’rsatibqo’yadi.Yorqinranglibezakdorposhnalioyoqkiyimlaringichkaoyoqlargahajmberadi [13].

Xulosaqilibaytganda, aslidabarchaayollarkabiularningoyoqlariham o’zigaxosgo’zaldir, faqatungato’g’riishlovberilsa bas. Bu boradakeltiribo’tilgantavsiyalarulargayaxshiko’makberadi.Libostanlashdaillyuziyadanfoydalanishbugungikundamodaolamidaengommalashganjarayonlardanbiridir.

 

Adabiyotlar ro’yxati

1.Abdullayeva Q.M. Tikuvchilik buyumlarini loyihalash va modellashtirish asoslari. Yozuvchilar uyushmasi. T.: 2006.

2.Abdullayeva Q.M. Gaipova N.S., Gafurova M.A. Tikuv buyumlarini loyihalash, modellash va badiiy bezash. O‘quv qo‘llanma. “Noshir” T.: 2010. 15b.

3. Захаржевская Р.В. История костюма: от античности до современности. М.: РИПОЛ-классик, 2007.

4. . A.P.Rogova. „Erkaklarvabolalarustkikiyiminiloyihalashasoslari“.O'qituvchi. T.: 1988.

5. Шимко В.Т. Основы дизайна и средовое проектирование: учеб. пособие. Архитектур. М.: 2005.

6.AbdullayevaQ.M., NigmatovaF.U., GaiрovaN.S. Тikuvchilikbuyumlariniloyihalashvatexnologiyaasoslari. Oliyo‘quvyurtlariuchuno‘quvqo‘llanma. - Т:. ТDPU. 2007.

7.Abdullayeva Q.M. Tikuvchilikbuyumlariasoskonstruksiyasinichizishbosqichlari //J. Pedagogikta’lim. — T.: 2003. 35—39 b.

8. Бастов Г.А. Оптимизация методов художественного проектирования аксессуаров в условиях малоемких технологий [Текст]: учеб. пособие. – М.: МГУДТ, 2013. – 52 с. 

9. Sara Pendergast, Tom Pendergast, Sarah Hermsen Fashion, Costume, Culture: clothing, headwear, body decorations, footwear through the ages. Australiya.: General Collection. 2004, - 312 p.

 

Internet saytlari

10. http://www.ask4style.ru

11. http://www. google.uz

12. http://www.moya-shubka.ru

13. http://www.yavmode.ru

14. http://www.discoverstyle.ru

15. http://www.fraufluger.ru

Новости

ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 марта 2021 ГОДА. Уже 3 статьи приняты.
Журнал №2 (Vol. 78) вышел в свет 25 февраля 2021 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 февраля 2021 ГОДА. Уже 43 статьи приняты.
Журнал №1 (Vol. 77) вышел в свет 25 января 2021 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 января 2021 ГОДА. Уже 31 статья приняты.
Журнал №12 (Vol. 76) вышел в свет 25 декабря 2020 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 декабря 2020 ГОДА. Уже 62 статьи приняты.
Журнал №11 (Vol. 75) вышел в свет 25 ноября 2020 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 ноября 2020 ГОДА. Уже 76 статей приняты.
Журнал №10 (Vol. 74) вышел в свет 25 октября 2020 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 октября 2020 ГОДА. Уже 29 статей приняты.
Журнал №9 (Vol. 73) вышел в свет 25 сентября 2020 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 сентября 2020 ГОДА. Уже 26 статей приняты.
Журнал №8 (Vol. 72) вышел в свет 25 августа 2020 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 августа 2020 ГОДА. Уже 33 статьи приняты.
Журнал №7 (Vol. 71) вышел в свет 25 июля 2020 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 июля 2020 ГОДА. Уже 39 статей приняты.
Журнал №6 (Vol. 70) вышел в свет 25 июня 2020 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 июня 2020 ГОДА. Уже 38 статей приняты.
Журнал №5 (Vol. 69) вышел в свет 25 мая 2020 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 мая 2020 ГОДА. Уже 60 статей приняты.
Журнал №4 (Vol. 68) вышел в свет 25 апреля 2020 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 апреля 2020 ГОДА. Уже 43 статьи приняты.
Журнал №3 (Vol. 67) вышел в свет 25 марта 2020 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 марта 2020 ГОДА. Уже 44 статьи приняты.
Журнал №2 (Vol. 66) вышел в свет 25 февраля 2020 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 февраля 2020 ГОДА. Уже 54 статьи приняты.
Журнал №1 (Vol. 65) вышел в свет 25 января 2020 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 января 2020 ГОДА. Уже 34 статьи приняты.
Журнал №16 (Vol. 64) вышел в свет 25 декабря 2019 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 декабря 2019 ГОДА. Уже 88 статей приняты.
Журнал №14 (Vol. 63) вышел в свет 25 ноября 2019 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 ноября 2019 ГОДА. Уже 51 статья приняты.
Журнал №14 (Vol. 62) вышел в свет 25 октября 2019 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 октября 2019 ГОДА. Уже 47 статей приняты.
Журнал №13 (Vol. 61) вышел в свет 25 сентября 2019 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 сентября 2019 ГОДА. Уже 24 статьи приняты.
Журнал №12 (Vol. 60) вышел в свет 25 августа 2019 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 августа 2019 ГОДА. Уже 17 статей приняты.
Журнал №11 (Vol. 59) вышел в свет 25 июля 2019 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 июля 2019 ГОДА. Уже 22 статьи приняты.
Журнал №10 (Vol. 58) вышел в свет 2 июля 2019 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 2 июля 2019 ГОДА. Уже 36 статей приняты.
Журнал №9 (Vol. 57) вышел в свет 10 июня 2019 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 10 июня 2019 ГОДА. Уже 43 статьи приняты.
Журнал №8 (Vol. 56) вышел в свет 20 мая 2019 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 20 мая 2019 ГОДА. Уже 34 статьи приняты.
Журнал №7 (Vol. 55) вышел в свет 1 мая 2019 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 1 мая 2019 ГОДА. Уже 22 статьи приняты.
Журнал №6 (Vol. 54) вышел в свет 15 апреля 2019 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 15 апреля 2019 ГОДА. Уже 34 статьи приняты.
Журнал №5 (Vol. 53) вышел в свет 1 апреля 2019 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 1 апреля 2019 ГОДА. Статьи принимаются до 31 марта. Уже 85 статей приняты.
Журнал №4 (Vol. 52) вышел в свет 15 марта 2019 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 15 марта 2019 ГОДА. Уже 100 статей приняты.
Журнал №3 (Vol. 51) вышел в свет 1 марта 2019 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 1 марта 2019 ГОДА. Уже 114 статей приняты.
Журнал №2 (Vol. 50) вышел в свет 10 февраля 2019 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 10 февраля 2019 ГОДА. Уже 99 статей приняты.
Журнал №1 (Vol. 49) вышел в свет 20 января 2019 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 20 января 2019 ГОДА. Уже 98 статей приняты.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 декабря 2018 ГОДА. Уже 102 статьи приняты.
Журнал №12 (Vol. 47) вышел в свет 3 декабря 2018 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 3 декабря 2018 ГОДА. Уже 87 статей приняты.
Журнал №11 (Vol. 46) вышел в свет 10 ноября 2018 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 10 ноября 2018 ГОДА. Уже 84 статьи приняты.
Журнал №10 (Vol. 45) вышел в свет 25 октября 2018 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 октября 2018 ГОДА. Уже 84 статьи приняты.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 сентября 2018 ГОДА. Уже 75 статей приняты.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 августа 2018 ГОДА. Уже 78 статей приняты.
Журнал №7 (Vol. 42) вышел в свет 25 июля 2018 года.
Электронная версия 6 выпуска (2018) журнала загружена на сайт научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=48986.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 июля 2018 ГОДА. Уже 54 статьи приняты.
Журнал №6 (Vol. 41) вышел в свет 25 июня 2018 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 июня 2018 ГОДА. Уже 47 статей приняты.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 мая 2018 ГОДА. Уже 22 статьи приняты.
Журнал №4 (Vol. 39) вышел в свет 25 апреля 2018 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 апреля 2018 ГОДА. Уже19 статей приняты.
В ближайшие дни журнал №3 (Vol. 38) будет размещен на сайте eLIBRARY.RU - крупнейшей в России электронной библиотеки научных публикаций. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ).
Журнал №3 (Vol. 38) вышел в свет 30 марта 2018 года.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 апреля 2018 ГОДА. Уже 2 статьи приняты.
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 30 марта 2018 ГОДА. Уже 14статей приняты.
Журнал №2 (Vol. 37) вышел в свет 25 февраля 2018 года
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 февраля 2018 ГОДА. Уже 3 статьи приняты.
Журнал №1 (Vol. 36) вышел в свет 25 января 2018 года
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 25 ЯНВАРЯ 2018 ГОДА. Уже 15 статей приняты.
Журнал №6 (Vol. 35) вышел в свет 20 декабря 2017 года
ПРИНИМАЮТСЯ СТАТЬИ ДЛЯ ОЧЕРЕДНОГО ВЫПУСКА ЖУРНАЛА, КОТОРЫЙ ВЫЙДЕТ 20 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА. Уже 26 статей приняты.
Журнал №5 (Vol. 34) вышел в свет 20 ноября 2017 года
СЛЕДУЮЩИЙ ВЫПУСК 20 НОЯБРЯ 2017 ГОДА. Уже 18 статей
Журнал №4 (Vol. 33) вышел в свет 30 сентября 2017 года
Журнал №3 (Vol. 32) вышел в свет 28 июля 2017 года
Журнал №2 (Vol. 31) вышел в свет 25 мая 2017 года
Журнал №1 (Vol. 30) вышел в свет 30 марта 2017 года
Журнал №6 вышел в свет 30 декабря 2016 года
Журнал №5 вышел в свет 28 октября 2016 года
Журнал №4 вышел в свет 17.08.16.
Тираж 1000 экз.
Журнал №3 (2016) Vol. 26
подписан 06.06.16.
Тираж 1000 экз.
Журнал №2 (2016) Vol. 25
подписан 24.04.16.
Тираж 1000 экз.
Набираем статьи для 2-го выпуска журнала в 2016 году.
Журнал №1 (2016) Vol. 24
подписан 25.02.16.
Тираж 1000 экз.
Набираем статьи для 1-го выпуска 2016 года.
Журнал №6 (Vol. 23) 2015 года подписан в печать 11.12.16
Тираж 1000 экз.
Набираем статьи для 6-го выпуска журнала.
Выпуск выйдет 15 января 2016 года
Журнал №5 (Vol. 22) 2015 года подписан в печать 24.11.15
Тираж 1000 экз.
Вышел в печать 5 выпуск журнала
Вниманию авторов: Продолжается набор статей для 5-го выпуска журнала.
Журнал №4 (Vol. 21) 2015 года подписан в печать 18.09.15
Тираж 1000 экз.
Журнал №3 (Vol. 20) 2015 года подписан в печать 08.07.15
Тираж 1000 экз.
Журнал №2 (Vol. 19) 2015 года подписан в печать 01.05.15
Тираж 1000 экз.
Журнал №1 (Vol. 18) 2015 года подписан в печать 17.03.15
Тираж 1000 экз.
Журнал №8 (Vol. 17) 2104 года подписан в печать 28.12.14.
Тираж 1000 экз.
Журнал №7 (Vol.16) подписан в печать 24.11.14. Тираж 1000 экз.
Журнал №6 подписан 28.08.14.
Тираж 1000 экз.
Журнал №5 подписан 22.05.14.
Тираж 1000 экз.
Журнал №4 подписан 20.03.14.
Тираж 1000 экз.
Журнал №3 подписан 12.02.14.
Тираж 1000 экз.
Журнал №2 подписан 10.01.14.
Тираж 1000 экз.
Журнал №1 подписан 05.11.13.
Тираж 1000 экз.
Журнал №3 (Vol. 38) вышел в свет 30 марта 2018 года.В ближайшие дни этот журнал будет размещен на сайте eLIBRARY.RU - крупнейшей в России электронной библиотеки научных публикаций. Библиотека интегрирована с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ).
Индексируется в: